Charles bridge

Charles bridge

Charles bridge

Random Prague photos:
Barack Obama in Prague
Prague Castle
Charles bridge

Permalink: Charles bridge