Charles bridge

Charles bridge

Charles bridge

Random Prague photos:
St. Vitus Cathedral
Bridges at Vltava river
Prague Orloj

Permalink: Charles bridge