Charles bridge

Charles bridge

Charles bridge

Random Prague photos:
Barack Obama in Prague
Prague Castle
Prague Castle at night

Permalink: Charles bridge